Všeobecné podmienky rezervácie

Základné informácie

Tieto všeobecné podmienky Rezervácie sa vzťahujú na všetky Rezervácie vykonané zákazníkmi na webovej stránke Poskytovateľa www.nasalekaren.eu a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Rezervácie. Pacient odoslaním Rezervácie potvrdzuje, že sa so všeobecnými podmienkami Rezervácie dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

Vymedzenie pojmov

Poskytovateľom je Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 975 17, Zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/90-A/II-1 z 18.12.1990, IČO: 00 165 549

Verejnou lekárňou je Naša Lekáreň, Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica, 975 17

Pacientom je fyzická osoba, ktorá vykonala Rezerváciu v zmysle týchto Všeobecných podmienok rezervácie a ktorej osobné údaje sú uvedené v odoslanom formulári Rezervácie.

Rezerváciou je riadne odoslaný elektronický formulár Rezervácie, ktorý spĺňa nasledovné požiadavky: (1) je zverejnený na webovej stránke www.nasalekaren.eu, (2) bol Pacientom riadne vyplnený a obsahuje všetky informácie a údaje vyžadované Poskytovateľom a (3) bol doručený Poskytovateľovi.

Elektronickým receptom je preskripčný záznam vytvorený lekárom v Elektronickej zdravotnej knižke Pacienta, ktorým lekár predpisuje Pacientovi liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu.

Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie Pacienta, obsahujúci okrem iného informácie o vytvorení Elektronického receptu.

Výdajom je odber rezervovaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín uvedených v Elektronickom recepte, a to formou ich osobného prevzatia Pacientom vo Verejnej lekárni.

Vytvorenie rezervácie

V prípade, ak má Pacient záujem o vytvorenie Rezervácie, tak na webovej stránke vyplní zverejnený formulár a to v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne doplní iné údaje nevyhnutné pre riadne vybavenie Rezervácie. Pred odoslaním Rezervácie je Pacient povinný sa oboznámiť s týmito všeobecnými podmienkami Rezervácie a uvedené potvrdiť odkliknutím poľa „Oboznámil som sa so Všeobecnými podmienkami Rezervácie a podmienkami ochrany osobných dát“. Rezervácia je odoslaná Poskytovateľovi okamihom kliknutia na tlačidlo „ZÁVÄZNE REZERVOVAŤ“. Pacient je povinný v Rezervácii uviesť správne, pravdivé a úplné údaje a informácie.                                                                                                                  

Vybavenie rezervácie

Po prijatí Rezervácie Poskytovateľ v Elektronickej zdravotnej knižke Pacienta na základe údajov poskytnutých Pacientom overí (1) či došlo k vystaveniu Elektronického receptu, (2) dostupnosť predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín a (3) spôsobilosť Poskytovateľa pripraviť lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny k osobnému Výdaju vo Verejnej lekárni.

Poskytovateľovi sa pri overovaní zobrazia všetky platné elektronické recepty Pacienta, ktoré zatiaľ nevydala žiadna iná lekáreň. Pacient berie na vedomie, že predmetom Rezervácie sú vždy všetky Elektronické recepty, ktoré sa Poskytovateľovi zobrazia ako nevybavené a zároveň nie sú blokované inou lekárňou.

Po riadnom overení následne Poskytovateľ buď (1) Rezerváciu potvrdí a Pacienta prostredníctvom telefonátu informuje o objednaní/dostupnosti rezervovaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín, alebo (2) Rezerváciu stornuje a Pacienta prostredníctvom telefonátu informuje o nemožnosti objednania, resp. nedostupnosti rezervovaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.

Blokovanie elektronického receptu

Pacient berie na vedomie, že na základe Rezervácie dochádza k blokovaniu Elektronického receptu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, čím sa zabraňuje duplicite Výdaja. Z tohto dôvodu nebude iná lekáreň spôsobilá vydať rezervované lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny uvedené v Elektronickom recepte. Doba blokovania Elektronického receptu sa určuje na základe platnosti Elektronického receptu a nastavenia maximálnej doby pre Výdaj.

Blokovaný Elektronický recept sa automaticky odblokuje (1) pri Výdaji, (2) po márnom uplynutí doby blokovania alebo (3) ak tak určí Poskytovateľ (napr. z dôvodu nemožnosti zabezpečenia Výdaja počas platnosti Elektronického receptu).

Stornovanie rezervácie

V prípade, ak po odoslaní Rezervácie ešte nedošlo k Výdaju a ani k odblokovaniu Elektronického receptu, je Pacient oprávnený požiadať o stornovanie Rezervácie a to kontaktovaním Poskytovateľa na kontaktných údajoch. Poskytovateľ posúdi, či sú splnené podmienky pre možné stornovanie Rezervácie. V prípade, ak sú podmienky stornovania Rezervácie splnené, Poskytovateľ zabezpečí odblokovanie Elektronického receptu.

Výdaj

Poskytovateľ informuje Pacienta prostredníctvom telefónu o úspešnom vybavení Rezervácie a príprave liekov, zdravotníckych pomôcok a/alebo dietetických potravín k Výdaju vo Verejnej lekárni. Pacient berie na vedomie, že Výdaj je možné uskutočniť iba a výlučne OSOBNÝM ODBEROM VO VEREJNEJ LEKÁRNI, t.j. sa NEZASIELA a ani NEDORUČUJE.

Pacient je povinný pri Výdaji predložiť svoj identifikačný preukaz obsahujúci rodné číslo (napr. občiansky preukaz alebo preukaz poistenca), na základe ktorého je Poskytovateľ spôsobilý (1) identifikovať Pacienta, (2) overiť príslušnosť Pacienta k zdravotnej poisťovni a (3) vykonať Výdaj. Výdaj sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poskytovateľ v záujme istoty upozorňuje, že vrátenie liekov,  zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín, ako aj ich zaplatenej ceny, nie je možné realizovať bez riadnych reklamačných dôvodov. Pacient berie na vedomie, že Výdaj nie je možné uskutočniť po uplynutí platnosti Elektronického receptu a maximálnej doby pre Výdaj.

Poskytovateľ upozorňuje Pacienta, že k uzavretiu a plneniu zmluvy, ktorej predmetom je kúpa lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, dochádza až pri Výdaji vo Verejnej lekárni. Z tohto dôvodu sa aj platba spojená s Výdajom uskutočňuje až vo Verejnej lekárni pri Výdaji, pričom až v tomto okamihu sa Pacientovi odovzdáva aj príslušný daňový doklad. Rezervácia prostredníctvom Webovej stránky NESLÚŽI PRE ON-LINE KÚPU liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín, ale IBA PRE ICH REZERVÁCIU.